Principalele chestiuni fiscale de interes care se aplică de la 1 ianuarie 2024

Modificari care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024 sau începând cu veniturile aferente anului 2024

1. IMPOZITAREA PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Adițional condițiilor existente în prezent – detalii puteți consulta aici – microîntreprinderile vor aplica din 2024 două cote de impozitare, conform regulilor de mai jos:

A. Microîntreprinderile vor aplica cota de impozit de 1% dacă vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • Dacă realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și nu realizează activitățile de la punctul B. de mai jos;

*În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de  60.000 euro sau începe să desfășoare activitățile de la punctul B de mai jos, este aplicabilă cota de 3% începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.

B.  Microîntreprinderile vor aplica cota de impozit de 3% dacă vor îndeplini următoarele condiții:

 • realizează venituri peste 60.000 euro;
 • sau
 • desfășoară activități corespunzătoare urmatorilor coduri CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,

5829 – Activități de editare a altor produse software,

6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,

5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 – Restaurante,

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622- Activități de asistență medicală specializată,

8623 – Activități de asistență stomatologică,

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

O altă modificare de consemnat este fără scăderi din impozit pentru sponsorizări sau case de marcat (conform art. LIII, pct. 43, 44):

Se abrogă prevederile ce stabilesc posibilitatea de a scădea (limitat) anumite sume din impozitul micro – de exemplu: sponsorizările către ONG-uri și biserici sau costul de achiziție al caselor de marcat puse în funcțiune (2023 este ultimul an în care se mai fac asemenea scăderi). Automat, microfirmele nu mai trebuie să depună declarația anuală privind sponsorizările efectuate.


2. LIMITĂ NOUĂ: UN ANTREPRENOR – O MICROÎNTREPRINDERE

Începând cu acest an limita numărului de microîntreprinderi pe care un antreprenor le poate deține, se modifică astfel – de la trei microîntreprinderi la una singură.

Așadar, un asociat poate deține doar o singură microîntreprindere, iar celelalte firme pe care le are trec la impozit pe profit (16%).

Asociații care dețin mai mult de 25% în mai multe societăți comerciale – trebuie ca până la 31.03.2024 să opteze ca doar 1 societate să aplice impozitul micro (de 1% sau 3%), iar restul societăților să aplice impozit pe profit (16%).


3. MICROÎNTREPRINDERI LEGATE – VENITURI ÎNSUMATE

În cazul în care o microîntreprindere se găsește în relații speciale cu alte persoane juridice române, care conduc la încadrarea acestora în categoria ”întreprinderilor legate”, condiția referitoare la stabilirea valorii plafonului cifrei de afaceri de 500.000 euro se va verifica pe baza veniturilor însumate pentru toate întreprinderile legate, inclusiv cu cele ale persoanei care verifică îndeplinirea condițiilor de microîntreprindere – conform OUG 115/2023.

Notă: ”întreprinderile legate” sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.


4. IMPOZIT PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII 2024

Modificări pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente (PFA/PFI):

CASS (sănătate)

 • baza calcul CASS 10% este egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, dar nu mai mult de nivelul a 60 de salarii minime brute pe țară;
 • baza calcul CASS 10% a 6 salarii minime brute pe țară, chiar dacă veniturile sunt mai mici decât cele corespunzatoare unei baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe țară.

Modificări pentru firmele care au salariați:

 • CASS (sănatate aferentă tichetelor de masă și voucherelor de vacanță)

Dacă în prezent tichetele de masă se impozitează doar cu 10% – reprezentând impozit pe venit, începand cu 2024 se va achita în plus CASS de 10% la valoarea tichetelor/voucherelor acordate.


5. MODIFICĂRI CE PRIVESC TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

Se modifică cota de TVA la anumite categorii de alimente:

Majorarea cotei de TVA la de la 9% la 19% pentru alimentele din următoarele categorii:

 • livrarea de bere fără alcool;
 • alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), cu excepția cozonacului și a biscuiților.

Majorarea cotei de TVA la de la 5% la 9% pentru alimentele din următoarele categorii:

 • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale;

Modificari ale cotei de TVA la alte livări de bunuri și prestări de servicii, după cum urmează:

Majorarea cotei de de la 5% la 19% pentru:

 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite;
 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agreement;
 • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

Majorarea cotei de de la 5% la 9% pentru:

 • livrarea locuințelor care anterior îndeplineau condițiile cotei reduse de 5% (suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA). Noua cotă redusă de 9% se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.
 • *Aici există și posibilitatea să se aplice cota de 5% și în 2024 pentru persoanele care au încheiat sau urmează să încheie în anul 2023 acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei locuințe care se încadrează în parametrii descriși – vor putea plăti, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, actuala cotă redusă de TVA de 5%.
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare
 • livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, sau ca extraopțiuni la livrarea unei construcții;
 • serviciile care vizeaza permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă;
 • accesul la evenimente sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite.

6. E- FACTURA DEVINE OBLIGATORIE PENTRU TOATE COMPANIILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2024

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, toți operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt înregistrați în scopuri de TVA sau nu, și operatorii economici – persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să transmită facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura).

E-factura reprezintă un sistem de transmitere și raportare a facturilor în format electronic dezvoltat de către Agenția Națională de Adminstrare Fiscală pentru a preveni și a combate evaziunea fiscală. În momentul întocmirii unei facturi, aceasta trebuie transmisă în format electronic standardizat .XML pe portalul SPV de la ANAF. Acolo (în cazul completării corecte) se vor verifica și valida informațiile din factură, iar documentul va primi o confirmare și semnătură de înregistrare la ANAF. După acest punct, factura nu va mai putea fi modificată sau anulată.

În prima etapă (01.01.2024-30.06.2024) furnizorii vor transmite facturile emise către partenerii de afaceri conform procedurilor deja existente (pe hârtie sau prin alte variante de facturare electronică), cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura, caz în care factura se consideră comunicată către beneficiar atunci când este transmisă cu succes prin sistemul electronic. În primă fază, între 1 aprilie și 30 iunie 2024, se va putea sancționa numai netransmiterea, în Spațiul Privat Virtual (SPV), de către emitenții rezidenți/nerezidenți a facturilor electronice în e-Factura, în termenul legal. Amenzile sunt între 1.000 și 10.000 lei. În perioada respectivă, destinatarii nu vor risca nicio sancțiune dacă acceptă facturi în alt format decât cel stabilit pentru sistemul e-Factura.

În etapa a doua, după 1 iulie 2024, facturile pe hârtie sau în vechiul format electronic nu vor mai fi acceptate din punct de vedere fiscal. Singurele facturi acceptate în scopul exercitării dreptului de deducere a TVA vor fi cele emise electronic, în format XML, și transmise beneficiarilor prin sistemul RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de cinci zile lucrătoare de la data emiterii facturii, cu respectarea anumitor condiții, iar încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei, în funcție de dimensiunea contribuabilului. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 nu se aplică sancțiuni pentru astfel de abateri.


7. ÎNCEPÂND CU 2024 VA EXISTA UN IMPOZIT SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE DE VALOARE MARE

 • persoanele fizice care la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/ proprietate comună clădiri rezidențiale din România, vor trebui sa achite un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei, dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește suma de 2.500.000 lei;
 • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește suma de 375.000 lei vor achita un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de cinci ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de cinci ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

8. MODIFICĂRI PRIVIND DOMENIUL TAXELOR SALARIALE

 • Se elimină facilitatea fiscală privind telemunca – cei până la 400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de telemuncă nu vor mai fi scutiți de taxe salariale, de la 1 ianuarie 2024.
 • Se reduce facilitatea acordată abonamentelor sportive – facilitatea de netaxare în cazul abonamentelor sportive: scade de patru ori plafonul anual pentru care nu se aplică taxe salariale, de la 400 de euro/AN, cât era până acum, la 100 de euro/AN
 • Se modifică regimul tichetelor de masa- valoarea tichetului de masă pentru salariați crește de la 35 la 40 de lei, însă se datorează și contribuția la sănătate pentru acesta 10% (până acum, tichetele acordate în condițiile și în limitele prevăzute de lege au fost doar supuse impozitului pe venit 10%. Nicio contribuție socială nu se percepea pentru acordarea tichetelor)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *